Formål og vedtægter

Formål og Vedtægter

§1                 Foreningens navn er Fyns Veteranknallert Klub, hvilket kan forkortes F.V.K.          Klubben blev stiftet d. 25. oktober 1984 i Assens.                                                                                                            Klubbens hjemmeside er www.123fvkk.dk.

§2           Foreningens formål er at fremme kendskabet oginteressen for bevaringsværdige køretøjer, der dog skal væremindst 30 år gamle.

Foreningen vil endvidere arbejde for bevarelse af gamle køretøjeri mønsterværdig stand. Formålet søges fremmet ved bl.a.afholdelse af møder, udflugter og løb.

Der søges opnået samarbejde med ind- og udenlandske foreninger,der har tilsvarende formål. Gæster, inviteret af medlemmer, ervelkomne ved foreningens møder og arrangementer, såfremt bestyrelseikke på forhånd har meddelt andet.


§3           Begæring om optagelse i foreningen sker vedhenvendelse til bestyrelsen, der vil tage stilling til, om denpågældende kan optages i foreningen. Ved optagelse tilsendes denpågældende et eksemplar af klubbens love.

Senest 14 dage derefter skal kontingentet for det løbenderegnskabsår være indbetalt til klubbens kasserer, og først da erden pågældende medlem af klubben.


§4           Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kasserereninden regnskabsårets udgang d. 30/11.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid medforeningens love eller formål. Denne afgørelse kan dog forlangesafprøvet på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen såvil træffes ved simpelt stemmeflertal.


§5            Medlemskontingentets størrelse fastsættes afgeneralforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.Medlemskontingentet betales helårligt forud, og sidste rettidigeindbetaling er den 31/1.

Kontingentrestance ud over 1 måned fra påkrav betragtes somudmeldelse af foreningen.


§6            Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år densidste fredag i februar.

Skriftlig indvarsl til alle medlemmer skal ske senest 14 dage førgeneralforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal væreformanden skriftligt i hænde senest 10 dage før denne. Den ordinæregeneralforsamling skal indeholde følgende punkter:


  1. Valg af dirigent samtprotokolfører.

  2. Formandens beretning.

  3. Fremlæggelse af det reviderederegnskab til godkendelse.

  4. Indkomne forslag.

  5. Fastlæggelse af næste årskontingent.

  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

  7. Valg af bilagskontrollør samtsuppleant.

  8. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages)


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn tilmødedeltagelsen. Afstemning på generalforsamlingen sker ved simpeltstemmeflertal ved håndsoprækkelse. Skriftlig afstemning kan dog begæres af dirigenten eller mindst 3 medlemmer. Eventuelle ændringeraf foreningens love, kan kun ske såfremt mindst ¾ af de fremmødtestemmer herfor.


§7          Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde tilekstraordinær generalforsamling, og den er forpligtet dertil såfremtmindst 3 medlemmer indsender skriftlig, motiveret begæring herom. Mødet skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles til alle medlemmer med mindst 8 dages skriftligt varsel.


§8          Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer valgt pågeneralforsamlingen, konstituerer sig selv. Bestyrelsen udpeger enkasserer, som såfremt han ikke medlem af bestyrelsen, har mødepligttil bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er ansvarligover for generalforsamlingen som er foreningens højeste myndighed. Iulige år vælges 4 medlemmer. I lige år 3 medlemmer. Bestyrelsenfastsætter selv sin forretningsorden.


§9           Klubbens regnskabsår går fra 1/12 til 30/11.

Til at revidere klubbens regnskab vælges hvert år pågeneralforsamlingen 1 bilagskontrollør samt 1 suppleant.


§10         For at opløse klubben kræves at mindst ¾ af defremmødte stemmer herfor på 2 på hinanden følgendegeneralforsamlinger, som afholdes inden for 2 måneder. Itilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Danmarks TekniskeMuseum eller lignende institution efter bestyrelsens skøn.


§11          Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelser,der ikke dækkes af foreningens formue, og har ikke krav eller andeli foreningens formue når medlemskabet er afsluttet.


§12           Enhver, der deltager i foreningens løbsarrangementer,skal have en lovpligtig forsikring på sin knallert.


Lovene er sidst revideret og godkendt på foreningensgeneralforsamling den 2/7-2021.

 

Seneste kommentarer

23.10 | 16:46

Det har jeg ikke, men prøv Flemming Poulsen
26817000 det kan være han har.

22.10 | 16:58

Har du et forhjul til en Skylon fladtank?

20.09 | 11:52

Hej med jer, jeg har fået fat i en gammel knallert Darling, som jeg skal have ud at kører, er der nogle i kender som har et bilde af mærket på tanken, jeg håber i måske kan hjælpe mig mvh Anders

17.09 | 15:16

Søger ø 40mm stempel eller 2mm ringe til 40 mm stempel

Del siden