Formål og vedtægter

Formål og Vedtægter

§1                 Foreningens navn er Fyns Veteranknallert Klub, hvilket kan forkortes F.V.K.      Klubben blev stiftet d. 25. oktober 1984 i Assens.                                                 Klubbens hjemmeside er www.123fvkk.dk.

§2                 Foreningens formål er at fremme kendskabet og interessen for bevaringsværdige køretøjer, der dog skal være mindst 30 år gamle. Foreningen vil endvidere arbejde for bevarelse af gamle køretøjer i mønsterværdig stand.                                 Formålet søges fremmet ved bl.a. afholdelse af møder, udflugter og løb.                              Der søges opnået samarbejde med ind- og udenlandske foreninger, der har tilsvarende formål. Gæster, inviteret af medlemmer, er velkomne ved foreningens møder og arrangementer, såfremt bestyrelse ikke på forhånd har meddelt andet.

§3                 Begæring om optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der vil tage stilling til, om den pågældende kan optages i foreningen. Ved optagelse tilsendes den pågældende et eksemplar af klubbens love.  Senest 14 dage derefter skal kontingentet for det løbende regnskabsår være indbetalt til klubbens kasserer, og først da er den pågældende medlem af klubben.

§4                 Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kassereren inden regnskabsårets udgang d. 30/11.Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med foreningens love eller formål. Denne afgørelse kan dog forlanges afprøvet på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen så vil træffes ved simpelt stemmeflertal.

§5                 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemskontingentet betales helårligt forud, og sidste rettidige indbetaling er den 31/1.                                                                                               Kontingentrestance ud over 1 måned fra påkrav betragtes som udmeldelse af foreningen.

 

§6                 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste fredag i februar.                                                                                                                          Skriftlig indvarsl til alle medlemmer skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før denne. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent samt protokolfører.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af bilagskontrollør samt suppleant.
  8. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages)

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til mødedeltagelsen. Afstemning på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækkelse. Skriftlig af stemning kan dog begæres af dirigenten eller mindst 3 medlemmer. Eventuelle ændringer af foreningens love, kan kun ske såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor.

§7                 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og den er forpligtet dertil såfremt mindst 3 medlemmer indsender skriftlig, motiveret begæring herom. Mødet skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles til alle medlemmer med mindst 8 dages skriftligt varsel.

§8                 Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen, konstituerer sig selv. Bestyrelsen udpeger en kasserer, som såfremt han ikke medlem af bestyrelsen, har mødepligt til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen som er foreningens højeste myndighed. I ulige år vælges 4 medlemmer. I lige år 3 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§9                 Klubbens regnskabsår går fra 1/12 til 30/11. Til at revidere klubbens regnskab vælges hvert år på generalforsamlingen 1 bilagskontrollør samt 1 suppleant.

§10               For at opløse klubben kræves at mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes inden for 2 måneder. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler Danmarks Tekniske Museum eller lignende institution efter bestyrelsens skøn.

§11               Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelser, der ikke dækkes af foreningens formue, og har ikke krav eller andel i foreningens formue når medlemskabet er afsluttet.

§12               Enhver, der deltager i foreningens løbsarrangementer, skal have en lovpligtig forsikring på sin knallert.

Lovene er sidst revideret og godkendt på foreningens generalforsamling den 25/2-2011.

Seneste kommentarer

23.10 | 16:46

Det har jeg ikke, men prøv Flemming Poulsen
26817000 det kan være han har.

22.10 | 16:58

Har du et forhjul til en Skylon fladtank?

20.09 | 11:52

Hej med jer, jeg har fået fat i en gammel knallert Darling, som jeg skal have ud at kører, er der nogle i kender som har et bilde af mærket på tanken, jeg håber i måske kan hjælpe mig mvh Anders

17.09 | 15:16

Søger ø 40mm stempel eller 2mm ringe til 40 mm stempel

Del siden